top of page

Seguretat en el Treball

Per definició, segons l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, la Seguretat en el Treball és l'especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals on es recullen tot el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte eliminar o disminuïr el risc de que es produeixin accidents de treball.

 

Higiene Industrial

Per definició, la Higiene Industrial és l'especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals on es recullen tot el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte controlar els factors ambientals que poden afectar a la salut en el treball. S'entén per salut en el treball el complet benestar físic, mental i social.

La Higiene Industrial ha d'identificar, evaluar i si és necessari, eliminar els agents biològics, físics i químics que es trobin dins una empresa o indústria i que poden ocasionar malalties als treballadors.

Psicosociologia aplicada

La Psicosociologia Aplicada estudiem tots els factors psicosocials en el treball, on hi podriem trobar la càrrega mental, les relacions interpersonals amb els companys de feina o amb els superiors, el grau de satisfacció en el treball. Tot aixó per a identificar i/o evitar malalties psicosocials com l'estrés, el burnout, el mobbing...

 

Ergonomia

L'Ergonomia és l'especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals on es recullen tot el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte estudiar l'adaptació del treball a la persona. Intenta optimitzar les condicions de treball i erradicar les influéncies negatives sobre la salut del treballador. L'ergonomia no s'ocupa de les persones malaltes sinó que s'ocupa dels llocs de treball malalts. En aquesta especialitat estudiem les condicions de treball i la càrrega física del Treball

Medicina del treball

La Medicina del Treball és l'especialitat de la Prevenció de Riscos Laborals on es recullen tot el conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte estudiar les malalties i accidents que es produeixen per causa o conseqüència de la activitat laboral, així com les mesures de prevenció que han de ser adoptades per a evitar-les o aminorar les seves conseqüències. A totes aquestes actuacions les podriem resumir amb el terme Vigilància de la Salut dels treballadors.

 

bottom of page