top of page

PAU Plans d'autoprotecció

 

L’autoprotecció és el conjunt de mesures implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

A Giropreven, tenim tècnics/ques especialistes en PAU's acreditats per la Generalitat de Catalunya com a redactors.

 
 

PAUS.png
bottom of page