top of page

Aquesta informació legal regula l'ús del servei del web www.giropreven.com que la raó social GIROPREVEN, SLU (B17667015) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. L'ús de la pàgina web atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, l''Usuari') i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per GIROPREVEN, SLU en el moment mateix que l'Usuari accedeixi al Portal i que seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin de compliment obligat. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions. 1. TERMES D'ÚS GIROPREVEN, SLU és la societat titular de la web www.giropreven.com la qual proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades a Internet (d'ara endavant, “continguts”) pertanyents a GIROPREVEN, SLU o al seu domini. GIROPREVEN, SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no estigui gestionada directament pel seu web màster, com enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet. GIROPREVEN, SLU es reserva el dret a dur a terme el desenvolupament, la modificació, l'exclusió o la inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de la seva pàgina web. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, inclòs el registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el web li ofereix i no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic de les quals GIROPREVEN, SLU no serà responsable en cap cas. 2. POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT El Titular garanteix el compliment d'allò descrit a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dades. Quan us siguin sol·licitades les dades personals a través del present lloc web, l'Usuari les incorporarà voluntàriament i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitima pel seu tractament de dades, així com la possibilitat i procediment per exercir els seus drets conforme allò disposat en la citada Llei Orgànica de PD i Garantia de Drets Digitals 3/2018. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades seran verídiques i es fa responsable de comunicar-ho a GIROPREVEN, SLU qualsevol modificació de les mateixes amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades. GIROPREVEN, SLU es reserva el dret a excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que siguin procedents en Dret. La complementació de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l'èxit dels serveis posats a disposició de l'usuari al present lloc web. Si no es faciliten totes les dades o siguin aquestes inexactes, GIROPREVEN, SLU no garanteix que els serveis es puguin prestar correctament o s'ajustin a les necessitats de l'usuari. GIROPREVEN, SLU es compromet a recopilar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demanat per l'Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix GIROPREVEN, SLU es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable. Si teniu alguna pregunta sobre la nostra Política de Privadesa, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@giropreven.com.

bottom of page