top of page

Prevenció de Riscos Laborals

 

La Prevenció de riscos laborals (PRL) és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d'una empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per risc aquelles que poden suposar pèrdues humanes i materials. La gestió dels mateixos en tant funció de l'administració pública com de l'empresa privada.

Des de 1950, l'Organització Internacional del Treball (OIT) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han compartit una definició comuna de salut laboral. Aquesta definició va ser revisada en la dotzena reunió, celebrada el 1995. La definició diu: "l'activitat dirigida a protegir els treballadors davant els riscos físics i mentals que la seva ocupació pot comportar, mitjançant l'adopció del treball a la persona i de cada persona al seu treball."

Normativa espanyola

La Llei 31/1995 és la normativa bàsica en matèria de riscos laborals a Espanya entrà en vigor l'onze de febrer de 1996 essent fruit de la transposició d'una directiva europea de 1989 que harmonitzava els mínims a complir per tots els estats membres de la Unió Europea. Aquesta llei fou modificada parcialment el 2003 per la Llei 54/2003. Aquesta llei fou desenvolupada reglamentàriament en diversos reials decrets:

 

 • RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

 • RD 773/1997 sobre equips de protecció individual (EPI)

 • RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salud als llocs de treball.

 • RD 1215/1997, sobre la utilització segura d'equips de treball

 • RD 1627/1997 de seguretat i salut a les obres de construcció

 • RD 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, CAE, que complementa les disposicions establertes a la Llei 54/2003.

 

Llei 31/1995 de 8 de novembre

La llei pretén impulsar la integració de la prevenció dels riscos laborals a tots els nivells de l'empresa, incloent les administracions públiques.

 

 • Principis de l'acció preventiva (Article 15)

 • Evitar riscos.

 • Avaluar riscos que no s'hagin pogut evitar.

 • Combatre els riscos en el seu origen.

 • Adaptar el treball a la persona.

 • Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

 • Substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap perill.

 • Planificar la prevenció.

 • Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.

 • Donar les instruccions que calgui als treballadors.


Avaluació de riscos: L'acció preventiva s'inicia amb una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, la qual es farà amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació a aquells treballadors que estiguin exposats a riscos especials.

Vigilància de salut: Segons marca l'article 22 la llei regula específicament la vigilància de la salut i la vincula als riscos inherents al treball.

Serveis de prevenció: L'acció preventiva de riscos laborals comporta l'obligació d'estructurar aquesta acció a través:

 

 • Del propi empresari.

 • De l'actuació d'un o més treballadors de l'empresa específicament designats per a aquesta funció.

 • De la constitució d'un servei de prevenció definit com el conjunt de mitjans humans de caràcter interdisciplinari, i materials necessaris per realitzar les activitats preventives, amb funcions d'assessorament i assistència a l'empresari, als treballadors i als seus representants.

 • De l'externalització del servei de prevenció.

 

Consulta i participació dels treballadors:

La llei regula els drets de consulta i participació dels treballadors en els temes que afecten a aquesta matèria. El dret de participació s'exercirà a les administracions públiques amb les adaptacions previstes a la llei, en el marc del principi bàsic de participació d'empresaris i treballadors en la planificació, programació, organització i control de la gestió relacionada amb la millora de condicions de treball i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors en el treball. La llei 31/1995 atribueix als delegats de prevenció, triats per entre els representants del personal, l'exercici de les funcions especialitzades en matèria de prevenció de riscos en el treball, atorgant-los les competències, facultats i garanties necessàries.

 

Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

La llei 31/1995 fou modificada, en alguns aspectes, afegint alguns articles sobre infraccions i sancions en l'ordre social. Els aspectes més rellevants són:

Establiment d'un termini de sis mesos per formalitzar per escrit el Pla de prevenció de Riscos Laborals.
Determinació de la presència obligatòria de recursos preventius (inclosos els tècnics de prevenció) a les empreses en certs supòsits:

 

 • Quan els riscos puguin agreujar-se o modificar-se.

 • Quan hi hagi una norma que consideri les activitats o processos com a perillosos o amb riscos especials.

 • Quan ho determini la inspecció de treball.

 • Reforçament de la vigilància i el control amb l'habilitació de funcionaris públics de les Comunitats Autònomes per donar suport a la Inspecció de Treball.

 • Determinació que els representants dels treballadors al Comitè de Seguretat i salut participin en l'elaboració dels plans i programes preventius de les entitats.

 • Igualment introdueix una sèrie de modificacions a nivell d'infraccions greus.

Les normes més rellevants d'aquestes disposicions són:

 

Servei de prevenció: L'empresari ha de constituir un servei de prevenció propi quan es tracti d'una empresa amb més de 500 treballadors, mentre que quan no sigui absorbides per aquest servei, si s'escau, s'hauran d'externalitzar. El servei de prevenció propi ha de comptar com a mínim amb dues especialitats en disciplines preventives, encara que siguin exercides per la mateixa persona quan tingui la capacitació mínima exigida.

 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

Com la competència en prevenció de riscos laborals recau en l'estat la Generalitat de Catalunya tan sols pot legislar en relació als seus treballadors.

Decret 312/1998 d'1 de desembre

Les normes específiques del decret són i atorga les competències en la matèria a la Direcció General de la Funció Pública:

 

 • Creació dels serveis de prevenció dins de la Generalitat de Catalunya

 • Organització i mitjans dels serveis de prevenció:

 • Els serveis de prevenció han de prestar, com a mínim, dues de les especialitats o disciplines preventives: medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada (Article 2).

 • Les activitats preventives que els serveis de prevenció propis no assumeixen s'hauran d'externalitzar.

 • Es poden constituir serveis de prevenció de manera conjunta entre els departament de la Generalitat i entre aquests i els seus organismes públics.

 • Control dels serveis de prevenció

 • Es realitzaran auditories que realitzaran empleats públics amb la deguda formació.

 • Delegació de competències a la Direcció General de Funció Pública

bottom of page